CNP CYPRIALIFE - Global Opportunity Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταμείο απευθύνεται σε επενδυτές με τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα 5-7 ετών και κύριος στόχος είναι η δημιουργία συνολικής απόδοσης συνδυάζοντας την αύξηση εσόδων και κεφαλαίου, με συνετό τρόπο, επενδύοντας διεθνώς σε εταιρικά ομόλογα. Θα επενδύει σχεδόν αποκλειστικά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Global Investment Grade Credit («Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), με διαχειριστή την PIMCO, το οποίο επενδύει πρωτίστως σε μια σειρά ομολόγων σταθερού εισοδήματος «επενδυτικού βαθμού» δηλαδή τουλάχιστον Baa3 ή ΒΒΒ- από Moody’s ή S&P) που εκδίδονται από διάφορες εταιρείες παγκοσμίως.

 

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το ταµείο απευθύνεται σε επενδυτές µε τουλάχιστον µεσοπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα 5-7 ετών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ανοιχτού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για καινούρια συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Το Ταµείο είναι µέσου επενδυτικού κίνδυνου και µέσου προφίλ απόδοσης
  • Απευθύνεται σε επενδυτές µε τουλάχιστον µεσοπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα (5-7 χρόνια)
  • Επενδύει κυρίως σε εταιρικά οµόλογα σταθερού εισοδήµατος.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

   

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετρητά και καταθέσεις: 0-5%

  Ομόλογα: 95-100%

   

  Οι επενδύσεις σε ομόλογα είναι μέσω αμοιβαίου κεφαλαίου (mutual fund) με διαχειριστή την PIMCO.

   

  Σε συνήθεις συνθήκες αγοράς η διάρθρωση του Tαµείου θα εµπίπτει µέσα στα παραπάνω όρια.

  Οι ∆ιαχειριστές του Ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του Ταµείου ή / και τα όρια ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς.

  Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωτίστως σε εταιρικά οµολόγα επενδυτικού βαθµού διεθνώς, αλλά δύναται να επενδύει και σε τίτλους χαµηλότερης διαβάθµισης («µη επενδυτικού» δηλαδή χαµηλότερου από BBB- ή Baa3 από S&P ή Moody’s). Οι επενδύσεις γίνονται σε εκδότες σε αναπτυγµένες χώρες αλλά και σε αναδυόµενες. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε παράγωγα µέσα, των οποίων η απόδοση συνδέεται µε τη διακύµανση των υποκείµενων τίτλων, αντί να επενδύει απευθείας στους ίδιους τους υποκείµενους τίτλους.

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 12 Ιανουαρίου 2013

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία ∆ιαχειριστικά Εξοδα: 1/12 του 0,75% της αξίας του Ταµείου

  Εξωτερικοί Διαχειριστές επενδύσεων: PIMCO 

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα: 0,0%

  Διεθνείς Μετοχές: 0,0%

  Ακίνητα: 0,0%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 0,0%

  Εταιρικά Χρεόγραφα: 101,3%

  Δάνεια Πελατών: 0,0%

  Καταθέσεις: -1,3%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

  Μέγεθος Ταµείου (εκατοµμύρια Ευρώ): €11,8

  Τιµή Εξαργύρωσης Μονάδας: €0,9867

  Τιµή Προσφοράς Μονάδας: €1,0386

  Ηµεροµηνία Έναρξης Ταµείου: 12-Ιουν-13

  Χρέωση ∆ιαχείρισης: μηνιαία αποκοπή 1/12ου του 0,75% της αξίας του ταµείου

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • PRIIPS

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆εν παρέχονται εγγυήσεις για την υποδεικνυόµενη κατηγορία κινδύνου η οποία ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά.

Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης στο Ταµείο είναι 10% του επενδυόµενου ασφαλίστρου. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει εγγυηµένη απόδοση και οι ιστορικές αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για µελλοντικές αποδόσεις.

Η αξία της επένδυσης στο Ταµείο µπορεί να αυξηθεί ή και να µειωθεί, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ανακτηθεί το επενδυόµενο ποσό και η απόδοση δεν είναι εγγυηµένη ενώ υπόκειται σε διάφορους κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου µεταβολής επιτοκίων, πιστωτικού κινδύνου και κίνδυνου έλλειψης ρευστότητας) καθώς και άλλους κινδύνους.

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται µε βάση τη µεταβολή της τιµής προσφοράς της µονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Ο ∆ιαχειριστής δύναται να µειώσει την έκθεση στο πιο πάνω Αµοιβαίο Κεφάλαιο και να επενδύσει τα λεφτά σε άλλο αµοιβαίο κεφάλαιο που θα έχει παρόµοιους στόχους και επενδυτική πολιτική με ισοδύναµο επενδυτικό ρίσκο.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης µέχρι το 2%. Υποθέτει 100% επένδυση στο αµοιβαίο κεφάλαιο και 0,75% χρέωση διαχείρισης. Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση µε το έντυπο αυτό µπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο είτε από το παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 22 11 12 13. Περισσότερες λεπτοµέρεις για το συγκεκριµένο ταµείο υπάρχουν στο αντίστοιχο ενηµερωτικό δελτίο.

Οι παρατιθέµενες πληροφορίες αφορούν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συµβουλής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελµατικής συµβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό καθώς και στο ενηµερωτικό δελτίο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».