CNP CYPRIALIFE - Pensions Managed Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταμείο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα πέραν των 10 ετών. Βαρύτητα δίνεται τόσο στην επίτευξη τελικής υπεραξίας όσο και στη διατήρηση κεφαλαίου. Το ταμείο επενδύει σε αναπτυξιακές επενδύσεις (μετοχές και ακίνητα) αλλά και σε εισοδηματικές (χρεόγραφα και καταθέσεις).Το ταμείο επενδύει αποκλειστικά στο εξωτερικό και δεν συνοδεύεται από οποιεσδήποτε εγγυημένες αποδόσεις.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το ταµείο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα πέραν των 10 ετών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ανοιχτού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για καινούρια συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Μέσος επενδυτικός κίνδυνος.
  • Επενδύσεις σε µετοχές γίνονται όταν υπάρχουν προοπτικές µακροχρόνιας ανάπτυξης, ικανοποιητικής µερισµατικής πολιτικής, ικανοποιητική ρευστότητα και χαµηλή διακύµανση τιµών.
  • Επενδύσεις γίνονται σε µετοχές διεθνώς αλλά και στην Κύπρο.
  • Συνετή διασπορά µεταξύ κατηγορίας επενδύσεων µε στόχο το βέλτιστο προφίλ κινδύνου.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Εισοδηματικές Επενδύσεις: 20-60%

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: 30-70%

  Ακίνητα: 0-10%

   

  Οι διαχειριστές του ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του ταµείου ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρθρωση του ταµείου θα εµπίπτει µέσα στα πιο πάνω όρια.

  Εισοδηµατικές Επενδύσεις: Οµόλογα, χρεόγραφα, µετρητά, µέσα χρηµαταγοράς και δάνεια πελατών

  Αναπτυξιακές επενδύσεις: Εισηγµένες μετοχές και άλλες επιτρεπόμενες επενδύσεις

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 01 Μαίου 2004

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία Διαχειριστικά Έξοδα: 1/12 του 1% της αξίας του ταµείου

  Εξωτερικοί Διαχειριστές επενδύσεων: Allianz, Invesco, PIMCO, BlueBay, BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, La Bank Postale, Natixis, J.P. Morgan, Fidelity, Amundi, UBS

   

   

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα: 0,9%

  Διεθνείς Μετοχές: 36,2%

  Ακίνητα: 6,6%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 23,7%

  Εταιρικά Χρεόγραφα: 29,5%

  Δάνεια Πελατών: 0,0%

  Καταθέσεις: 3,1%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 29η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

  Μέγεθος Ταµείου (εκατοµμύρια Ευρώ): €9,4

  Τιµή Εξαργύρωσης Μονάδας: €3,196

  Τιµή Προσφοράς Μονάδας: €3,364

  Ηµεροµηνία Έναρξης Ταµείου: 01-Μαΐ-04

  Χρέωση ∆ιαχείρισης: µηνιαία αποκοπή 1/12ου του 1% της αξίας του ταµείου.

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • PRIIPS

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επένδυση στο ταµείο αυτό πρέπει να θεωρηθεί από µεσοπρόθεσµη µέχρι µακροπρόθεσµη. Η απόδοση του ταµείου δεν είναι εγγυηµένη. Η αξία της επένδυσής σας θα διακυµαίνεται ανάλογα µε την απόδοση του ταµείου και µπορεί να µειωθεί σε σχέση µε το αρχικό σας κεφάλαιο.

Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης στο ταµείο είναι 10% του επενδυόµενου ασφαλίστρου.

Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. Η αξία της επένδυσης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ανακτηθεί το επενδυόµενο ποσό.

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται µε βάση τη µεταβολή της τιµής προσφοράς της µονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Λόγω των επενδύσεων που γίνονται στο εξωτερικό, µέρος των επενδύσεων µπορεί να υπόκειται στον συναλλαγµατικό κίνδυνο.

Συµβόλαια που επενδύουν στο Pensions Managed Fund µπορούν να επενδύουν και στο Pensions Money Fund.

Συµπεριλαµβάνει άµεσες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, µετοχές εταιρειών µε κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη ή / και αγοραπωλησία ακινήτων και συλλογικά επενδυτικά σχήµατα που αφορούν ακίνητα.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης µέχρι το 2%.

Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση µε το έντυπο αυτό µπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο είτε από το παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 22 11 12 13. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο ταµείο υπάρχουν στο αντίστοιχο ενηµερωτικό δελτίο.

Οι παρατιθέµενες πληροφορίες αφορούν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συµβουλής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελµατικής συµβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό καθώς και στο ενηµερωτικό δελτίο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».