CNP CYPRIALIFE - Balanced Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταμείο απευθύνεται σε επενδυτές με τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 7 ετών και στοχεύει σεικανοποιητική τελική απόδοση κάνοντας ισοζυγισμένη χρήση τόσο αναπτυξιακών επενδύσεων (μετοχέςκαι ακίνητα) στην Κύπρο και το εξωτερικό, όσο και εισοδηματικών (χρεόγραφα και καταθέσεις). Το ταμείο δεν συνοδεύεται από οποιεσδήποτε εγγυημένες αποδόσεις. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το ταµείο απευθύνεται σε επενδυτές µε τουλάχιστον µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 7 ετών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ανοιχτού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για καινούρια συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Χαµηλός προς µέσος επενδυτικός κίνδυνος.
  • Επενδύσεις σε µετοχές γίνονται όταν υπάρχουν προοπτικές µακροχρόνιας ανάπτυξης, ικανοποιητικής µερισµατικής πολιτικής, ικανοποιητική ρευστότητα και χαµηλή διακύµανση τιµών.
  • Συνετή διασπορά κινδύνου σε κάθε κατηγορία επένδυσης µε σκοπό το βέλτιστο επενδυτικό προφίλ.
  • Επενδύσεις γίνονται σε µετοχές διεθνώς αλλά και στην Κύπρο.
  • Οι επενδύσεις σε µετοχές εξωτερικού γίνονται κυρίως µέσω διεθνώς αναγνωρισµένων επενδυτικών συµβούλων.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

   

   

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Εισοδηματικές Επενδύσεις: 40-60%

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: 40 -60%

  Ακίνητα: 0-10%

   

  Οι διαχειριστές του ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του ταµείου ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρθρωση του ταµείου θα εµπίπτει µέσα στα πιο πάνω όρια.

   

  Εισοδηµατικές Επενδύσεις: Οµόλογα, χρεόγραφα, µετρητά, µέσα χρηµαταγοράς και δάνεια πελατών

  Αναπτυξιακές επενδύσεις:Εισηγµένες μετοχές και άλλες επιτρεπόμενες επενδύσεις

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 1 Ιουνίου 2001

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία Διαχειριστικά Έξοδα: 1/12 του 1% της αξίας του ταµείου

  Εξωτερικοί Διαχειριστές επενδύσεων: Allianz, Invesco, PIMCO, BlueBay, BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, La Bank Postale, Natixis, J.P. Morgan, Fidelity, Amundi, UBS

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα:1,5%

  Διεθνείς Μετοχές: 39,6%

  Ακίνητα: 7,1%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 17,2%

  Εταιρικά Χρεόγραφα: 22,3%

  Δάνεια Πελατών: 0,4%

  Καταθέσεις:12,0%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

  Μέγεθος Ταµείου (εκατοµμύρια Ευρώ): €59,1

  Τιµή Εξαργύρωσης Μονάδας: €3,352

  Τιµή Προσφοράς Μονάδας: €3,529

  Ηµεροµηνία Έναρξης Ταµείου: 01-Ιουν-01

  Χρέωση ∆ιαχείρισης: μηνιαία αποκοπή 1/12 του 1% της αξίας του ταµείου.

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • PRIIPS

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επένδυση στο ταµείο αυτό πρέπει να θεωρηθεί από µεσοπρόθεσµη µέχρι µακροπρόθεσµη. Η απόδοση του ταµείου δεν είναι εγγυηµένη. Η αξία της επένδυσής σας θα διακυµαίνεται ανάλογα µε την απόδοση του ταµείου και µπορεί να µειωθεί σε σχέση µε το αρχικό σας κεφάλαιο.

Λόγω των επενδύσεων που γίνονται στο εξωτερικό, µέρος των επενδύσεων µπορεί να υπόκειται στον συναλλαγµατικό κίνδυνο.

Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης στο ταµείο είναι 10% του επενδυόµενου ασφαλίστρου. Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. Η αξία της επένδυσης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ανακτηθεί το επενδυόµενο ποσό.

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται µε βάση τη µεταβολή της τιµής προσφοράς της µονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Συµπεριλαµβάνει άµεσες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, µετοχές εταιρειών µε κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη ή / και αγοραπωλησία ακινήτων και συλλογικά επενδυτικά σχήµατα που αφορούν ακίνητα.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης µέχρι το 2%.

Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση µε το έντυπο αυτό µπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο είτε από το παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας στο τηλέφωνο 22 11 12 13. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο ταµείο υπάρχουν στο αντίστοιχο ενηµερωτικό δελτίο.

Οι παρατιθέµενες πληροφορίες αφορούν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συµβουλής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελµατικής συµβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό καθώς και στο ενηµερωτικό δελτίο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».