CNP CYPRIALIFE - Secure Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταμείο απευθύνεται σε επενδυτές με τουλάχιστο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 7 ετών. Έμφαση δίνεται περισσότερο στη διατήρηση κεφαλαίου παρά στην επίτευξη σημαντικής υπεραξίας. Επένδυση γίνεται σε χρεόγραφα, καταθέσεις και ακίνητα.

Το ταμείο δεν συνοδεύεται από οποιεσδήποτε εγγυημένες αποδόσεις.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το ταµείο απευθύνεται σε επενδυτές µε τουλάχιστον µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 7 ετών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ανοιχτού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για καινούργια συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Χαµηλός επενδυτικός κίνδυνος
  • Επενδύει διεθνώς σε κυβερνητικά και εταιρικά οµόλογα κυρίως επενδυτικού βαθµού (investment grade) απευθείας είτε µέσω διεθνώς αναγνωρισµένων και καταρτισµένων επενδυτικών συµβούλων.
  • Συνετή διασπορά κινδύνου περιορίζοντας την έκθεση σε συγκεκριµένους εκδότες ή γεωγραφικές περιοχές
  • Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία είναι µακροπρόθεσµες µε έµφαση την σταδιακή αυξητική αξία και σε εισοδηµατικές επενδύσεις.
  • Περιλαµβάνονται επίσης τραπεζικές καταθέσεις.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

   

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Εισοδηματικές Επενδύσεις: 80-100%

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: ---

  Ακίνητα: 0-20%

   

  Οι διαχειριστές του ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του ταµείου ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρθρωση του ταµείου θα εµπίπτει µέσα στα πιο πάνω όρια.

   

  Εισοδηµατικές Επενδύσεις: Οµόλογα, χρεόγραφα, µετρητά, µέσα χρηµαταγοράς και δάνεια πελατών

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 1 Ιουνίου 2001

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία ∆ιαχειριστικά Εξοδα: 1/12 του 0,75% της αξίας του ταµείου

  Εξωτερικοί Διαχειριστές επενδύσεων: Allianz, Invesco, PIMCO, BlueBay, BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, La Bank Postale, Natixis, J.P. Morgan, Fidelity, Amundi, Credit Suisse 

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα: 0,0%

  Διεθνείς Μετοχές: 0,0%

  Ακίνητα: 17,7%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 35,1%

  Εταιρικά  Χρεόγραφα: 33,9%

  Δάνεια: 0,3%

  Καταθέσεις: 13,0%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 3Oη ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

  Μέγεθος Ταμείου (εκατομμύρια Ευρώ): €59,8

  Τιμή Εξαργύρωσης Μονάδας: €2,669

  Τιμή Προσφοράς Μονάδας: €2,809

  Ημερομηνία Έναρξης Ταμείου: 01-Ιουν-01

  Χρέωση ∆ιαχείρισης: μηνιαία αποκοπή 1/12ου του 0,75% της αξίας του ταμείου.

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • PRIIPS

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επένδυση στο ταµείο αυτό πρέπει να θεωρηθεί από µεσοπρόθεσµη µέχρι µακροπρόθεσµη.  Η απόδοση του ταµείου δεν είναι εγγυηµένη. Η αξία της επένδυσής σας θα διακυµαίνεται ανάλογα µε την απόδοση του ταµείου.

Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης στο ταµείο είναι 10% του επενδυόµενου ασφαλίστρου.

Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. Η αξία της επένδυσης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ανακτηθεί το επενδυόµενο ποσό.

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται µε βάση τη µεταβολή της τιµής προσφοράς της µονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Συµπεριλαµβάνει άµεσες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, µετοχές εταιρειών µε κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη ή/και αγοραπωλησία ακινήτων και συλλογικά επενδυτικά σχήµατα που αφορούν ακίνητα.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης µέχρι το 2%.

Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση µε το έντυπο αυτό µπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο είτε από το παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας στο τηλέφωνο 22 11 12 13. 

Οι παρατιθέµενες πληροφορίες αφορούν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συµβουλής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελµατικής συµβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό καθώς και στο ενηµερωτικό δελτίο.

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».