CNP CYPRIALIFE - Income Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταμείο στοχεύει στην επίτευξη του ψηλότερου δυνατού επιτοκίου που είναι συμβατό με την ασφάλεια κεφαλαίου. Το επιτόκιο της επένδυσης των μονάδων κοινοποιείται στην αρχή κάθε εξαμήνου και παραμένει σταθερό για την περίοδο αυτή. Το ταμείο εγγυάται έτσι ότι η τιμή της επενδυτικής μονάδας κάθε μήνα δεν θα είναι ποτέ μικρότερη αυτής του προηγούμενου μήνα. Το ταμείο επενδύει σε καταθέσεις και χρεόγραφα.  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές που θα ήθελαν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ανοιχτού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για καινούρια συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Χαµηλός επενδυτικός κίνδυνος
  • Εισοδηµατικές επενδύσεις περιλαμβάνουν καταθέσεις προειδοποίησης και γραµµάτια προθεσμίας, αλλά και διεθνή κυβερνητικά και εταιρικά οµόλογα.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

   

   

   

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Εισοδηματικές Επενδύσεις:100%

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: ---

  Ακίνητα:---

   

  Οι διαχειριστές του ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του ταµείου ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρθρωση του ταµείου θα εμπίπτει μέσα στα όρια που αναφέρονται πιο πάνω.

   

  Εισοδηµατικές Επενδύσεις: Οµόλογα, χρεόγραφα, µετρητά, µέσα χρηµαταγοράς και δάνεια πελατών

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: Εισηγµένες µετοχές και άλλες επιτρεπόµενες επενδύσεις.

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 01 Μαΐου 2004

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία ∆ιαχειριστικά Εξοδα: 1/12 του 0,75% της αξίας του ταμείου

  Εξωτερικοί Διαχειριστές επενδύσεων: Allianz, Invesco, PIMCO, BlueBay, BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, La Bank Postale, Natixis, J.P. Morgan, Fidelity, Amundi, UBS

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα: 0,0%

  Διεθνείς Μετοχές: 0,0%

  Ακίνητα: 0,0%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 25,4%

  Εταιρικά Χρεόγραφα: 59,7%

  Δάνεια Πελατών: 0,2%

  Καταθέσεις: 14,7%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 29η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

  Μέγεθος Ταµείου (εκατοµμύρια Ευρώ): €49,2

  Τιμή Εξαργύρωσης Μονάδας: €2,448

  Τιμή Προσφοράς Μονάδας: €2,577

  Ημερομηνία Έναρξης Ταμείου: 01-Μαΐ-2004

  Χρέωση Διαχείρισης: μηνιαία αποκοπή 1 / 12ου του 0,75% της αξίας του ταμείου.

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • PRIIPS

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επένδυση στο ταμείο αυτό πρέπει να θεωρηθεί βραχυπρόθεσμη. Η απόδοση του ταµείου δεν είναι εγγυημένη. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Το επιτόκιο της επένδυσης των μονάδων του ταμείου θα δημοσιοποιείται από την Εταιρεία κάθε εξάμηνο την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου και θα παραμένει σταθερό για την περίοδο αυτή.

Το ταμείο αυτό εγγυάται ότι η τιμή της επενδυτικής μονάδας κάθε μήνα δεν θα είναι ποτέ μικρότερη από αυτή του προηγούμενου µήνα.

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται με βάση τη μεταβολή της τιμής προσφοράς της μονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης μέχρι το 2%.

Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση με το έντυπο αυτό μπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο είτε από το παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 22 11 12 13.

Οι παρατιθέμενες πληροφορίες αφορούν την ημερομηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενημέρωσης μόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συμβουλής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελματικής συμβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό καθώς και στο ενημερωτικό δελτίο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».